• فوت ایجاب کننده قبل از قبول طرف عقد
  • سلام شخصی برای فروش یک سری ماشین آلات راهسازی پیشنهادی به صورت ایمیل به من فرستاد پس از این که من ایمیل ارسال شده را دیدم و میخواستم آن را قبول کنم خبر فوت آن شخص را شنیدم . می خواستم بدونم با توجه به این که اراده شخص قبل از فوت بر فروختن ماشین آلات مذکور بوده من می توانم قبول خود را به وراث وی اعلام کنم و عقد منعقد بشود؟
1400/07/01

سلام و احترام 

 بر اساس قانون مدنی فوت یا حجر ایجاب کننده از اسباب زوال ایجاب محسوب می شود؛ در نتیجه، اگر قبل از اعلام قبول توسط  مخاطب ایجاب، موجب فوت کند یا محجور گردد، ایجاب اعتبار خود را از دست می دهد و اعلام قبول بعد از زوال اعتبار ایجاب، سبب شکل گیری عقد صحیح نخواهد شد؛ اعم از این که مخاطب ایجاب از فوت یا حجر موجب در زمان اعلام قبول اگاه باشد یا ناآگاه .

-->