• قتل غیر عمد مورث توسط وارث
  • سلام. پدر من مدتها بود که اعتیاد داشت و خانه را ترک کرده بود اخیرا برای گرفتن پول با مادرم دچار اختلاف و ضرب و شتم می شوند و برادرم برای دفاع از مادرم با پدرم درگیر می شوند و در اثر خوردن سر پدرم به ستون ایشان فوت می کنند .آیا برادرم در اموال پدر و خانه پدری سهمی دارند؟
1400/07/01

سلام روزتون بخیر. بر اساس ماده ۸۸۱ قانون مدنی در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده 880 مجری نخواهد بود لذا اگر اثبات شود که برای دفاع بوده است به ایشان نیز سهم الارث تعلق می گیرد.

در همین رابطه نیز اگر قتل به طور عمدی باشد طبق ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌ بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

-->