• وضعیت عقد ضمانی که ضامن آن مالی برای پرداخت دین ضمانت شده ندارد
  • سلام روز بخیر  طبق عقد ضمانی که منعقد کردم ضامنی از شخصی که به من بدهی داشت ضمانت کرد . حال موعد سر رسید پرداخت دین رسیده و با مراجعه به شخص بدهکار متوجه شدم او مالی برای پرداخت دین خود ندارد و به ضامن جهت پرداخت بدهی مراجعه کردم و او نیز ادعا کرد که اکنون مالی برای پرداخت دین ضمانت شده ندارد . می خواستم بدونم من می توانم عقد ضمان منعقد شده را به این علت فسخ کنم؟ 
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 690 قانون مدنی در ضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد‌ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت. طبق ماده فوق شما اگر در زمان انعقاد عقد ضمان به معسر بودن ضامن جهل داشته باشید می توانید ضمان را فسخ کنید اما اگر ضامن در هنگام انعقاد ضمان مال داشته باشد و پس از عقد ضمان، معسر شود شما حق فسخ ضمان عقد را نخواهید داشت .

-->