• عاریه دادن مورد عاریه توسط عاریه گیرنده
  • سلام وقت بخیر من طبق عقد عاریه ای که با دیگری منعقد کردم حق استفاده از یک آپارتمان را به بنده داده اند. آیا امکان دارد که من حق استفاده از این آپارتمان را به برادرم که در حال حاضر خیلی بیشتر از من احتیاج به این آپارتمان دارد بدهم ؟
1400/07/01

سلام و احترام 

 بر اساس ماده 647 قانون مدنی شما به عنوان مستعیر ( عاریه گیرنده) نمی توانید مورد عاریه که همان آپارتمان باشد را به دیگری عاریه بدهید مگر به اذن معیر (عاریه دهنده). دلیل این امر هم که نمی توانید مورد عاریه را دوباره عاریه بدهید بر اساس ماده 636 قانون مدنی است که اشعار دارد: عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی که می خواهد عاریه بدهد باشد و شما در این مورد مالک منفعت نیستید و فقط نوعی از اذن در انتفاع از سوی مالک دارید. 

-->