• توبه متهم در جرایم تعزیری چه اثری دارد؟
  • سلام وقت شما بخیر من مرتکب جرم توهین شدم که این جرم تعزیری درجه 6 محسوب میشود. آیا اگر توبه کنم و توبه من برای قاضی محرز شود، امکان سقوط مجازات وجود دارد؟
1400/07/01

سلام

به طور کلی توبه در جرایم تعزیری و حدود راه دارد. بر اساس ماده 115 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 در صورت توبه مرتکب و محرز شدن ندامت وی برای قاضی، مجازات ساقط میشود. در سایر جرایم تعزیری شامل تعزیر 1 تا 5، توبه مرتکب منجر به تخفیف مجازات میشود. 

-->