• شرط جبران کاستی هایی که در مال عاریه به وجود می آید
  • سلام من به موجب عاریه ای حق استفاده از یک تاکسی را برای مدت 5 ماه دارم اما شخص عاریه دهنده شرطی گذاشته مبنی بر این که باید در انتهای مدت پول موارد مصرفی خودرو نظیر لنت و دیسک و صفحه و لاستیک را به مقداری که مصرف کرده ام بدهم. آیا گذاشتن چنین شرطی در عقد عاریه صحیح است ؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 643 قانون مدنی اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود. طبق این ماده معیر ( عاریه دهنده) می تواند این شرط را برای شما به عنوان مستعیر ( عاریه گیرنده ) قرار دهد که هرگونه کسری و نقصانی که در اثر استفاده در مال مورد عاریه پدید می آید بر عهده ی شما باشد.

-->