• معاونت در جرم سرقت حدی چه مجازاتی دارد؟
  • سلام وقت شما بخیر برادر من، متأسفانه در یک سرقت به عنوان معاون جرم شرکت داشته است. قاضی پرونده این سرقت را از نوع سرقت حدی در نظر گرفته است. با توجه به اینکه جرم سرقت حدی برای شخص اصلی میتواند منجر به قطع انگشت شود، جرم برادر من به عنوان معاون جرم چه چیزی میتواند باشد؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب

بر اساس بند ب ماده 127 قانون مجازات اسلامی، در سرقت حدی و قطع عمدی عضو که مربوط به جرایم حدی است، مجازات معاوت جرم، حبس تعزیری درجه 5 یا شش است. بنابراین برادر شما نیز به یکی از مجازاتهای حبس تعزیری درجه 5 یا 6 محکوم میشود. 

-->