• مسئولیت قرض گیرنده در پس دادن مورد قرض
  • سلام به موجب عقد قرضی یک تن میلگرد آجدار 14 از شخصی قرض گرفتم تا در ساختمانی که در حال ساخت آن هستم به کار ببرم . در زمان قرض قیمت میلگرد از قرار کیلویی 9000 هزار تومان بود اما در حال حاضر و زمان ادای قرض قیمت آن به کیلویی 12000 هزار تومان رسیده است. می خواستم بدونم من ملزم به پس دادن چه چیزی هستم باید مثل میلگرد ها را بدهم یا قیمت را؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 650 قانون مدنی مقترض (قرض گیرنده) باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد. طبق این ماده شما به عنوان قرض گیرنده ملزم به رد مثل مال مورد قرض (میلگرد آجدار 14) هستید و این که قیمت میلگرد ها بیشتر شده است هیچ تاثیری بر الزام شما به رد مثل به مقرض (قرض دهنده) ندارد .

-->