• آیا قیم می تواند برای شخص تحت قیمومت خودعقد ازدواج جاری سازد؟
  • سلام وقت بخیر من قیم یک شخص محجور هستم آیا این امکان وجود دارد که برای شخص تحت قیمومت فردی را به عقد ازدواج در بیاورم؟
1400/07/01

سلام واحترام

بر اساس ماده 1041 قانون مدنی تنها ولی قهری، آن هم با رعایت مصلحت مولی علیه می تواند برای او ازدواج نماید. از آن جایی که عقد نکاح جنبه ی شخصی دارد و بهتر است خود شخص در این زمینه تصمیم بگیرد، نمی توان ماده ی مزبور را تفسیر موسع نمود و به قیم نیز چنین اختیاری اعطا کرد.

-->