• خیانت ولی شخص محجور آیا قابلیت پیگیری کیفری دارد؟
  • سلام وقت بخیر برادر من قیم پسری 16ساله است و آن پسر کلی اموال منقول و غیر منقول به نام خودش است. برادر من قصد دارد با توجه به سمت قیمومت خود کلیه ی اموال مذکور را بفروشد و مبالغ آن را برای خود بردارد. می خواستم بدونم آیا این عمل صحیح است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1240 قانون مدنی معامله با خود قیم باطل و بلااثر است اعم از این که اموال خود را به مولی علیه انتقال دهد یا اموال مولی علیه را برای خود بردارد. و بر اساس ماده 596 قانون مجازات اسلامی عمل مزبور مصداق سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص می باشد و مجازات این عمل در صورت ارتکاب این اعمال توسط ولی یا قیم یا وصی علاوه بر جبران خسارات مالی وارده، 3 تا 7 سال حبس خواهد بود.

1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1240 قانون مدنی معامله با خود قیم باطل و بلااثر است اعم از این که اموال خود را به مولی علیه انتقال دهد یا اموال مولی علیه را برای خود بردارد. و در صورت ارتکاب عمل فوق بر اساس ماده 596 قانون مجازات اسلامی عمل مزبور را می توانیم یکی از مصادیق سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص در نظر بگیریم و مجازات این عمل در صورت ارتکاب این اعمال توسط ولی یا قیم یا وصی علاوه بر جبران خسارات مالی وارده، 3 تا 7 سال حبس خواهد بود.

-->