• اگر شخص صغیری مرتکب قطع انگشت دست فرد دیگری شود، چه مجازاتی برای وی در نظر گرفته میشود؟
  • سلام یکی از اقوام ما، پسر 13 ساله ای دارد. این پسر در هنگام بازی با چاقو، مرتکب قطع انگشت پسر همسایه شده است. سوالی که از خدمت شما خواستم بپرسم این است که آیا این پسر قصاص میشود یا فقط باید خسارت بدهد؟
-->