• اعتراض خارج از مهلت به قرار منع تعقیب
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم اگر اعتراض به قرار منع تعقیب خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده باشد اولا چه نوع قرار یا تصمیمی اتخاذ می گردد؟ ثانیا مرجع صالح برای صدور قرار یا تصمیم، دادسرا است یا دادگاه؟
1400/07/01

سلام و احترام

مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی نسبت به اصل اعتراض است و تشخیص طرح یا عدم طرح آن در موعد قانونی نیز با همان مرجع است؛ ثانیا، چنان چه به قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوی دادسرا پس از مهلت مقرر قانونی، اعتراض شود، دادسرا مکلف است لایحه اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه ذی صلاح ارسال کند. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می کند و قرار رد با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر بودن آرای دادگاه ها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد قابل تجدید نظر ( اعتراض ) در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور است.

-->