• شرط رهن گذاشتن مالی در عقد
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد بیعی یک کارخانه را فروختم و در ضمن آن برای خریدار شرطی مبنی بر این که خودروی کادنزای خود را در رهن من بگذارد تا تصفیه ی کامل ثمن انجام پذیرد گذاشتم و خریدار شرط را قبول کرد. اما در راه برگشت خریدار با خودروی مذکور تصادف سنگینی می کند و خودرو تلف می شود. می خواستم ببینم می تونم عقد بیع را به این دلیل فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 242 قانون مدنی هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه (کسی شرط را باید انجام دهد) مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌‌ له (کسی که شرط به نفع او شده باشد) اختیار فسخ معامله را‌ خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌ له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ ندارد. طبق این ماده چون هنوز مال مذکور را رهن نگرفته اید و به عبارتی آن را قبض نکرده اید شما حق فسخ عقد بیع را دارید.

-->