• ماليات بر ارث سهام بورسي چگونه محاسبه مي شود؟
  • بنده پسربزرگ خانواده هستم و دو خواهر و يك برادر كوچكتر دارم. اصل اموالي كه از پدرم به ما ارث رسيده سهام در بورس است. مي خواهم بدانم قبل از تقسيم اموال ماليات اين سهام چقدر است؟
1400/07/01

سلام و احترام. محاسبه ماليات بر عهده كارشناسان اداره ماليات است اما ماليات بر سهام بورسي مطابق نرخ قانون ماليات بر ارث براي شما كه فرزندان متوفي هستيد، هفتاد و پنج صدم است.

براي شروع تقسيم اموال ابتدا بايد از طريق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به نزديكترين شوراي حل اختلاف به آخرين اقامتگاه پدرتان مراجعه كنيد.

-->