• ماليات بر ارث سهام غير بورسي چقدر است؟
  • سلام بنده تقسيم اموال پدربزرگم را بر عهده گرفتم. ميخواهم بدانم براي ماليات سهام غير بورسي براي فرزندان ايشان چه مبلغي را در نظر بگيرم؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب. اين امر توسط كارشناسان اداره ماليات احتساب خواهد شد لذا به اداره ماليات مراجعه كنيد.

بر اساس نرخ قانون ماليات بر ارث براي وراث طبقه اول، ماليات بر ارث سهام غير بورسي شش درصد است.

-->