• آيا برادر ناتني ارث مي برد؟
  • سلام در تقسيم ارث برادرم كه ازدواج نكرده بود و پدر و مادرم نيز فوت كرده اند متوجه شديم فردي ادعا دارد كه برادر ناتني ماست و تنها پدرم خبر داشته اند. در صورت اثبات ادعايش آيا ايشان نيز ارث مي برند؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده 918 قانون مدني اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را میبرند در نتيجه برادر ناتني شما ارث نخواهد برد.

مطابق قانون خواهر و برادر زماني ارث مي برند كه متوفي، فرزند، والدين و نوه نداشته باشد در واقع ارث بر اساس قانون مدني مطابق ماده 862؛

اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:

۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

-->