• اسناد اموال منقول و غیر منقول
  • با سلام ، آیا قانونی وجود دارد که پس از فوت پدر ، اسناد ملکی و غیر منقول و منقول او، حتما و قانونا در اختیار پسر ارشد او باشد ؟ آیا هیچ یک از فرزندان دیگر وی نمی توانند اسناد را در اختیار داشته باشند؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

چنین قانونی وجود ندارد که اسناد ملکی و مدارک مربوط به پدر متوفی در اختیار فرزند ارشد باشد. 

-->