• سهم الارث خواهر ناتني چقدر است؟
  • سلام ما چهار برادر هستيم و داراي يك خواهر ناتني،كه مادرمان بعد از جدا شدن از پدرمان و ازدواج مجدد به دنيا آورد. برادربزرگم ماه پيش از دنيا رفت و به دليل عدم وجود فرزند و پدر و مادر دادگاه اموال وي را به ما داد. اكنون خواهر ناتني ما ادعاي سهم مي كند. سهم ايشان چقدر است؟
1400/07/01

سلام احترام. مطابق ماده 922 قانون مدني هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل میشود:

‌اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند.

‌اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم مینمایند لذا يك ششم اموال به خواهر ناتني شما مي رسد و بقيه بين شما و برادرانتان به طور مساوي تقسيم مي شود.

-->