• اجازه معامله فضولی توسط وراث
  • سلام به موجب معامله ای که با شخصی منعقد کردم یک کارخانه صنعتی بزرگ را خریدم. بعد از انجام معامله شخصی با استناد به اسنادی مدعی شد که کارخانه مزبور برای اوست و شخصی که به من کارخانه را فروخته پسر عمه اوست و هیچ سمتی از جانب او نداشته است. متاسفانه صاحب اصلی کارخانه قبل از اعلام قبولی یا رد معامله فوت کردند. وراث متوفی 4 پسر و 2 دختر است.حالا پسر ها معامله ی مزبور را اجازه کرده اند و دختر ها معامله را رد کردند. می خواستم بدونم من به عنوان خریدار مجبور هستم با این شرایط کنار بیایم و با دختر ها شریک شوم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

 بر اساس ماده 253 قانون مدنی در معامله ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وراث است. طبق این ماده و ماده 441 همان قانون در صورتی که وراث متعدد باشند، اختیار اجازه یا رد به نسبت مالکیت هر وارث بر مال موضوع معامله فضولی ایجاد شده و هر وارث نسبت به اجازه یا رد سهم خویش مستقلا حق اقدام دارد؛ بنابر این ممکن است قسمتی از معامله تنفیذ و قسمتی دیگر رد شود( حالت پیش آمده )؛ البته در این صورت، شما به عنوان خریدار می توانید برای دفع ضرر از خود، قسمت تنفیذ شده را به استناد خیار تبعض صفقه  ( ماده 441 قانون مدنی ) فسخ نمایید و یا به همین صورت معامله را قبول کرده و با وراثی که معامله را رد کرده اند شریک شوید.

-->