• منافع ملک در معامله ی فضولی به چه صورت خواهد بود ؟
  • سلام به موجب عقدی یک واحد آپارتمان را خریدم و بعدا مشخص شد که فروشنده مالک اصلی ملک نبوده و از طرف وی سمتی هم نداشته است. مالک اصلی معامله ی منعقده را اجازه داد .فاصله ی میان انعقاد عقد تا روز اجازه بالغ بر شش ماه بود . حالا فروشنده می گوید باید مبلغی برای این شش ماه به من بدهی. می خواستم بدونم این گفته ی مالک درست است و من باید مبلغی برای این 6 ماه به او بپردازم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 258 قانون مدنی نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و هم چنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود. طبق این ماده اثر اجازه یا رد مالک اصلی نسبت به مورد معامله از روز عقد حساب می شود و در مورد سوال شما که مالک وقوع عقد را اجازه کرده است گویی شما از روز وقوع عقد مالک بوده اید و نیازی به پرداخت مبلغ مذکور نیست .

-->