• پرداخت بدهی شخصی دیگر
  • سلام وقت بخیر برادر من مبلغ 52 میلیون به شخصی بدهکار است و در حال حاضر امکان پرداخت بدهی را ندارد. آیا امکان دارد من بدهی برادرم را پرداخت کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 267 قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را اداء می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد . طبق این ماده شما می توانید بدهی برادر خود را بپردازید اما اگر از او اذن در پرداخت نداشته باشید نمی توانید به جهت پرداختی که داشته اید به او مراجعه کنید.

-->