• آیا می شود مال رهن گذاشته شده را برای وفای به عهد فروخت ؟
  • سلام وقت بخیر من مالی را برای دریافت وامی در رهن بانک گذاشته ام. از طرفی به شخص دیگری مبلغی بدهکار هستم. آیا امکان دارد با فروش مالی که در رهن بانک است طلب خودم را نسبت به این شخص اداء کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 276 قانون مدنی مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تادیه نماید. و هم چنین در ماده 793 همان قانون قانونگذار اشعار دارد: راهن( رهن گذارنده) نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن( رهن گیرنده) باشد مگر به اذن مرتهن . طبق مواد اشاره شده شما نمی توانید مورد رهن را بفروشید و یا به دیگران انتقال دهید.

-->