• تادیه سکه توسط زوج برای مهریه
  • سلام وقت بخیر من دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت زوج داده ام و در سند ازدواجمان چیزی مبنی بر این که مهریه سکه قدیم یا جدید باشد ننوشته ایم. می خواستم بدونم من می توانم زوج را  ملزم به تسلیم سکه طرح جدید که قیمت روز آن بالاتر است بکنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 279 قانون مدنی اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد. و هم چنین طبق نظریه مشورتی شماره 7/7452 مورخ 1390/10/27 در صورتی که مهریه سکه بهار آزادی به نحو کلی فی الذمه باشد بدون تصریح به نوع آن ( قدیم یا جدید)، مستنبط از ماده 279 قانون مدنی این است که زوجه نمی تواند زوج را به تسلیم آن نوعی که گران تر است اجبار کند. طبق این ماده و نظریه ی مشورتی فوق شما نمی توانید زوج را مجبور به پرداخت مورد گران تر بکنید و زوج مخیر است که از هر موردی که دوست دارد (سکه طرح قدیم یا جدید)دین خود را تادیه بکند.

-->