• آیا بیع مال موقوفه امکان پذیر است ؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم آیا امکان دارد که مال موقوفه را به فروش برسانیم ؟
1400/07/01

سلام واحترام

بر اساس ماده 349 قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و هم چنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است  هم چنین ماده 88 همان قانون که اشعار دارد : بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. طبق مواد فوق بیع مال موقوفه علی الاصول امکان پذیر نیست مگر در چند مورد که عبارتند از:

1. مال موقوفه خراب شود یا خوف خراب شدن آن باشد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضضر نشود .

2. در بین موقوف علیهم اختلافی ایجاد شود به نحوی که بیم خون ریزی رود یا این درگیری منجر به خرابی مال موقوفه شود.

-->