• آیا زوجه می تواند برای انجام کار هایی که زوج دستور انجام آن را داده مطالبه اجرت کند ؟
  • سلام وقت بخیر شغل همسر من واردات و صادرات است. وی مدت 3 ماه در بیمارستان بستری بود و از من خواست که به امور کاری او رسیدگی کنم و یک وکالت نیز در این مورد به من داد. می خواستم بدونم من می توانم برای انجام این کار ها از او در خواست اجرت بکنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

 بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی که اشعار دارد : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می‌نماید. طبق این ماده و تبصره آن شما اگر قصدتان از انجام این کار ها مجانی انجام دادن آن نبوده باشد و به دادگاه نیز این امر را ثابت کنید می توانید اجرت المثل کار هایی که برای همسر خود انجام داده اید را از وی مطالبه کنید.

-->