• برای ثابت کردن طلب اگر هیچ مدرکی نباشد، چه راهی وجود دارد؟
  • سلام من سال گذشته حدود 100 میلیون تومان به طور دستی  و نقد به یکی از دوستانم پرداخت کرد. متأسفانه هیچ رسیدی از وی دریافت نکردم و فقط یکی از دوستانم شاهد این ماجرا بود. با توجه به توضیحات ارائه شده، آیا امکان این وجود دارد که بتوانم طلبم را از این شخص دریافت کنم؟
1400/07/01

سلام

بر اساس بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی اگر خواهان امکان اقامه بینه شرعی و ارائه اسناد نداشته باشد، میتواند به معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به همراه سوگند، ادعای خود را ثابت کند. بر این اساس شما میتوانید با شهادت دوستتان و سوگندی که خودتان بیان میکنید، ادعای خود را ثابت نمایید. 

-->