• چنانچه شاهد در جلسه دادگاه حاضر نشود، امکان جلب وی وجود دارد؟
  • سلام در یک پرونده حقوقی، من از شخصی شکایت کردم و برای اثبات ادعای خود، شهودی را معرفی کردم. با توجه به اینکه اثبات ادعای من منوط به شهادت شهود شده است، دادگاه از طریق ابلاغیه به شاهد اطلاع داد که در روز مشخصی، در دادگاه حاضر شود. متأسفانه شاهد در این روز حضور نیافت. آیا میتوان وی را جلب کرد؟
1400/07/01

سلام

بر اساس ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه شاهد بر اساس قانون احضار شده و ابلاغیه هم برای وی ارسال شده باشد و با این وجود در دادگاه حاضر نشود، امکان جلب وی وجود ندارد و دادگاه دوباره وی را احضار خواهد کرد. البته باید توجه کرد که در آیین دادرسی کیفری و در صورت شرایط مشابه، امکان جلب شاهد وجود دارد. 

-->