• شرط مستثنی کردن بخشی از مبیع
  • سلام وقت بخیر من ملکی را خریدم و فروشنده شرطی گذاشته و می خواهد امتیاز آب و برق آن را از ملک جداکند. می خواستم بدونم آیا فروشنده می تواند چنین شرطی را در قرارداد بگذارد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 360 قانون مدنی هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن مبیع نیز جایز است. طبق این ماده چون فروش امتیاز آب و برق مستقلا امکان پذیر نیست پس استثناء کردن آن از مبیع نیز امکان پذیر نیست و شرطی که فروشنده مبنی بر عدم انتقال امتیاز های مزبور گذاشته باطل است اما مبطل عقد نیست .

-->