• آیا وجود خیار فسخ در عقد بیع مانع تسلیم مبیع می شود ؟
  • سلام وقت بخیر در ضمن عقد بیعی که با شخصی منعقد کردم و در ضمن آن شرطی مبنی بر وجود خیار فسخ به مدت 6 ماه داشت. حال که موعد تسلیم مبیع شده است فروشنده ادعا دارد که چون خیار فسخ به مدت 6 ماه دارد تا 6 ماه مبیع را به من تسلیم نمی کند . می خواستم بدونم این ادعا و حرف فروشنده درست است و می تواند مبیع را به من تا 6 ماه تحویل ندهد؟
1400/07/01

سلام و احترام

 بر اساس ماده 363 قانون مدنی در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت. طبق این ماده فروشنده چنین حقی ندارد و باید مبیع را به شما تحویل بدهد .

-->