• آیا می توانم تا زمانی که مشتری در عقد بیع، ثمن را تسلیم نکرده، مبیع را ندهم؟
  • سلام وقت بخیر در عق دبیعی که با شخصی منعقد کردم، خانه خود را به مبلغ 3.5 میلیارد به او فروختم. خریدار در هنگام انعقاد قرارداد مبلغ 1 میلیارد را پرداخت و برای بقیه ی مبلغ مدت گذاشتیم. می خواستم بدونم آیا از لحاظ قانونی امکان دارد تا زمانی که خریدار مابقی ثمن را نپرداخته من از تسلیم خانه به او خودداری کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. طبق قسمت آخر این ماده در صورتی که ثمن یا مبیع موجل ( مدت دار ) باشد امکان استفاده از حق حبس مندرج در ماده برای شما وجود نخواهد داشت . اما اگر زمان پرداخت مبلغ مذکور سر رسید و خریدار باز هم آن را پرداخت نکرد شما می توانید از حق حبس استفاده کنید و تا زمانی که خریدار مبلغ را تادیه نکرده خانه را به او تسلیم نکنید.

-->