• شرط ضمن عقد مبنی بر رهن دادن برای پرداخت ثمن
  • سلام در عقد فروش یک خانه من به عنوان فروشنده برای خریدار شرطی گذاشتم مبنی بر این که خریدار باید برای تضمین پرداخت ثمن، خودروی سواری خود را در رهن من بگذارد و خریدار نیز این شرط را قبول کرد. اما خودرو را در رهن من نگذاشت. آیا امکان دارد به این دلیل عقد را فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 379 قانون مدنی اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن با رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد .طبق قسمت اول این ماده اگر خریدار به شرط رهن دادن که ضمن عقد انجام آن را قبول کرده عمل نکند شما به عنوان فروشنده حق فسخ عقد را خواهید داشت.

-->