• وضعیت عقد بیعی که خریدار آن ورشکسته شده باشد
  • سلام به موجب عقد بیعی که با یک شخص منعقد کردم خانه خود را به او فروختم. قبل از تسلیم خانه به او، طبق حکمی که از دادگاه صادر شده او ورشکسته اعلام شد. می خواستم بدونم می توانم به این دلیل عقد بیع منعقده را فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 380 قانون مدنی در صورتی که مشتری مُفَلَّس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند. طبق قسمت آخر این ماده شما می توانید عقد بیع منعقده را به دلیل ورشکستگی طرف مقابل فسخ کنید.

-->