• اگر مورد عقد بیع قبل از قبض طرف مقابل تسلیم شود چه خواهد شد ؟
  • سلام به موجب عقد بیعی یک خودرو را به شخص دیگری فروختم و مبلغ آن را به طور کامل دریافت کردم و با خریدار توافق کردیم که خودرو را 1 ماه دیگر به او تحویل بدهم. اما هنگامی که سررسید یک ماهه شد من طرف مقابل را پیدا نکردم و مال را به قائم مقام شخص تحویل دادم و بعد از چند روز مال در دست قائم مقام تلف شد. حال شخص خریدار پیدا شده و به من رجوع کرده و می گوید که تو باید مال را به من تحویل می دادی و مال تو تلف شده است و باید مثل آن را به من بدهی. می خواستم بدونم آیا شخص می تواند چنین ادعایی بکند و من باید دوباره مثل آن را به او بدهم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 387 قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. طبق ماده فوق چون شما به قائم مقام خریدار رجوع کرده اید و مبیع را به او تحویل داده اید در واقع انتقال مالکیت به طور کامل رخ داده است و شما دیگر مالک مال مزبور نیستید پس تلف اتفاق افتاده از اموال شما نیست و از مال خریدار خواهد بود.

-->