• آیا اعمال خیار مجلس در عقودی که تلفن صورت می پذیرد امکان پذیر است ؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا اعمال خیار مجلس در عقودی که به صورت تلفنی به وجود می آیند امکان پذیر است ؟
1400/07/01

سلام و احترام

خیار مجلس در ماده 397 قانون مدنی بدین صورت پیش بینی شده است: هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند. طبق این ماده و با توجه به الفاظ فی المجلس و متفرق نشدن که نشان از این دارد که طرفین باید به صورت فیزیکی و رو در روی هم نشسته ودر حال انعقاد عقد باشند، می توان گفت که در عقود مکاتبه ای و تلفنی و... که مجلس عقدی به صورت فیزیکی شکل نمی گیرد، طبق نظر مشهور حقوقدانان برای طرفین خیاری تحت عنوان خیار مجلس نمی توان تصور کرد.

-->