• شرط واقف در ضمن عقد وقف مبنی بر اضافه یا کم کردن موقوف علیهم بعد از عقد
  • سلام وقت بخیر می خواهم خانه خود را وقف دانشجو های رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران کنم. می خواستم بدونم آیا امکان دارد در ضمن عقد وقف شرطی بگذارم مبنی بر این که تا زمانی که زنده هستم بتوانم موقوف علیهم را تغییر دهم و یا کسی را به آن ها اضافه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

 بر اساس ماده 61 قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معّین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند. طبق این ماده شما نمی توانید بعد از این که عقد وقف را منعقد کردید و دانشجوهای علوم سیاسی دانشگاه تهران را موقوف علیهم قرار دادید این امکان را ندارید که کسی را به موقوف علیهم اضافه کنید یا کسی را از آن ها کم کنید. باید توجه داشت شرط مخالف این ماده در ضمن عقد وقف نامشروع و باطل است اما این شرط به صحت عقد وقف خللی وارد نمی کند.

-->