• شرط خیاری که مدتی برای آن معیّن نشده است
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم اگر ضمن عقد بیعی شرط خیاری برای هر دو طرف عقد بگذاریم اما مدتی برای آن تعیین نکنیم وضعیت شرط مذکور از لحاظ حقوقی به چه صورت خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 401 قانون مدنی اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. طبق این ماده خیار شرط بدون مدت، شرط مجهولی است که جهل به آن، موجب جهل به عوضین می شود و در این صورت هم شرط باطل است و هم عقد بیع منعقد شده .

آرزوی بهروزی

-->