• مهلت تجدیدنظرخواهی در صورت فوت شخص تا چه زمانی است؟
  • سلام پدر من در یک دعوای ملکی علیه شخصی اقامه دعوا کرده است. متأسفانه دادگاه بدوی به ضرر پدر بنده رأی دادند. در مهلت تجدیدنظرخواهی و دقیقا 2 روز قبل از اینکه مهلت تجدید نظرخواهی پایان یابد، پدرم فوت کردند. الان حدود 7 روز از فوت ایشان گذشته و سوال بنده این است که امکان تجدید نظر برای این پرونده هنوز وجود دارد؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

بر اساس ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی که برای اشخاص مقیم ایران 20 روز است، شخص تجدیدنظرخواه فوت کند یا ورشکسته شود یا اینکه محجور گردد، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ به وراث یا مدیر تصفیه یا قیم محاسبه میگردد. بنابراین مهلت تجدیدنظرخواهی برای پرونده پدر مرحوم شما نیز وجود دارد. 

-->