• در تسلیم ثمن عقد بیع به غیر
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد بیعی خانه ای را فروختم و در ضمن عقد برای تادیه ثمن و تسلیم مبیع زمانی مشخص نکردیم. بعد از 6 روز خریدار ثمن معامله را به برادر من تسلیم کرده است؛ می خواستم بدونم این تسلیم مبیع به برادر من باعث سقوط حق فسخ من خواهد شد یا نه ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 407 قانون مدنی تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند. طبق این ماده تادیه ثمن به برادر شما که هیچ سمتی در عقد مذکور نداشته است موجب سقوط خیار تاخیر ثمن برای شما به عنوان فروشنده نخواهد شد و شما هم چنان اختیار فسخ عقد مزبور را با استناد به خیار تاخیر ثمن مندرج در ماده 402 قانون مدنی خواهید داشت.

-->