• فسخ عقد با استناد به خیار رویت
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد بیعی شخصی ملزم شد که یک تن پرتقال رامسر و یک تن کیوی از نوع اعلای و درجه یک آن به من بفروشد. بعد از تحویل دیدم که پرتقال ها و کیوی ها از نوع درجه یک نیستند. می خواستم بدونم به استناد خیار رویت می توانم عقد بیع مذکور را فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 414 قانون مدنی در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد. بر طبق این ماده شما نمی توانید عقد بیع را با استناد به خیار رویت فسخ کنید چون مبیع در عقدی که منعقد کردید به صورت کلی است ( 1 تن پرتقال و 1 تن کیوی ). زیرا خیار رویت مختص عقد بیعی است که مبیع آن معین ( مثلا یک گونی مشخص پرتقال ) یا در حکم معین ( 1 تن پرتقال از پرتقال های موجود در انبار ) باشد. در این مورد شما فقط می توانید طرف مقابل را الزام به تحویل مبیع از نوع مورد توافق بکنید و اگر الزام طرف مقابل به تسلیم مبیع موصوف ممکن نشد، شما به عنوان مشتری با استناد به خیار تعذر تسلیم حق فسخ عقد را خواهید داشت.

-->