• آیا خیار رویت با پرداخت تفاوت قیمت مبیع از بین می رود؟
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد بیعی یک دستگاه خودروی پژو پارس را با ذکر این که خودرو بدون رنگ است و تصادف ندارد به شخصی فقط با وصف و به صورت تلفنی فروختم. بعد از این که خودرو را تحویل شخص دادم او مدعی شد که خودرو دو لکه رنگ دارد. من مبلغی از ثمن معامله را به این دلیل به او پس دادم . اما طرف معامله باز می خواهد معامله را با استناد به خیار تخلف از وصف و رویت فسخ کند. می خواستم بدونم آیا با دادن تفاوت قیمت خیار تخلف از وصف طرف از بین می رود یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 415 قانون مدنی خیار رویت و تخلف از وصف بعد از رویت فوری است. طبق این ماده و بر اساس اصول کلی حاکم بر آن خیار رویت و تخلف از وصف با پرداخت تفاوت قیمت، ساقط نمی شود؛ مگر این که صاحب خیار با آن موافقت کند.

-->