• لایحه تنطیمی برای حل اختلاف به جهت اعتراض ثالث اجرایی رفع توقفیف وبازداست ملک
  • باسلام احتراما به استحضار میرسانم اینجانب شخص ثالث بوده وسه دانگ از ملکی را با مبایعه نامه خریداری نموده م که صاحب سند فوت نموده والزام به تنظیم سند نمودم ورای قطعی به نفع من صادر واجراییه صادر وبه دفتر خانه معرفی ومراحل انتقال در حال انجام است که متوجه شدم بخاطر ۵ میلیون تومان از شورای حل اختلاف ملک را بازداشت وبه دفتر خانه ابلاغ کردن وحال بعد مراجعه فهمیدم دعوای یک طرفه وقیابی یکی از وراث که قصد ازار وادیت دارد باعث اینکار شده وبعد از مراجعه به حل اختلاف نمی دانم چه خبره انحا اصلا توجهی نمی کنند
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام شما مي بايست دادخواست اعتراض ثالث و توقف عمليات إجرائي به شورا تقديم كنيد جهت مشاوره كامل در صورت تمايل وپرداخت هزينه ضمن مشاوره دادخواست و لوايح براي شما تنظيم مي گردد

-->