• آیا خیارات بعد از فوت صاحب خیار به ارث می رسد ؟
  • سلام وقت بخیر من دانشجوی ترم 4 حقوق هستم یک سوال از خدمتتون داشتم. می خواستم بدونم آیا خیارات بعد از فوت صاحب خیار به وراث وی به ارث می رسند ؟
1400/07/01

سلام و احترام به شما دانشجوی حقوق

بر اساس ماده 445 قانون مدنی هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود.  در توضیح ماده مذکور باید توجه داشت که: برای انتقال خیار به ورثه، صرف ایجاد سبب آن کفایت می کند و فعلیت داشتن آن لازم نیست ( یعنی مثلا لازم نیست که خیار عیب حتما به فعلیت رسیده باشد و مبیع عیبی داشته باشد تا وراث بتوانند اقدام کنند. همین که سبب آن وجود داشته باشد کفایت می کند ). علاوه بر این زوجه در معامله ی غیر منقول و سایر وراث علاوه بر پسر بزرگ تر در خصوص حبوه (ماده 915 قانون مدنی )، حق فسخ را به ارث می برند و این موضوع تابع مالکیت وراث بر ترکه نیست؛ هم چنین زوجه از مالی که به عنوان ارش در خرید زمین؛ از فروشنده گرفته شده است ارث می برد.

خیارات در 3 مورد به وراث صاحب خیار منتقل نمی شود:

1. خیاری که در آن قید مباشرت باشد ( ماده 446 قانون مدنی )

2.شرط خیار برای ثالث ( ماده 447 قانون مدنی )

3.خیار مجلس در صورتی که تمام وراث در زمان فوت مورث در مجلس عقد حاضر نباشند.

در نهایت باید توجه داشت حکم مندرج در ماده 445 قانون مدنی جنبه ی امری ندارد و طرفین می توانند خلاف آن توافق نمایند.

-->