• اگر عقد بیع فسخ شود وضعیت اجاره مبیع به چه صورت خواهد بود ؟
  • سلام به موجب عقد بیعی که در آن فروشنده خیار شرط داشت یک واحد آپارتمان را خریداری کردم . بعد از انعقاد عقد و تحویل گرفتن آپارتمان، آن را به شخصی اجاره دادم. بعد از این عمل فروشنده با استناد به خیار شرط خود که در ضمن عقد بیع گذاشته بودیم عقد بیع را فسخ کرد. می خواستم بدونم وضعیت عقد اجاره ای که من منعقد کرده ام به چه صورت خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 454 قانون مدنی هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا با ضمنا شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است. طبق این ماده عقد اجاره ای که شما در زمان تسلط بر ملک مذکور منعقد کرده اید اگر شرط صریح یا ضمنی، در ضمن عقد مبنی بر عدم تصرف شما در عین مبیع نشده باشد صحیح خواهد بود و به قوت خود باقی می ماند و شما ملزم به پس دادن عین مبیع و اجاره بهایی که از مستاجر دریافت می کنید به فروشنده می باشید.

-->