• در صورت فوت مشتری در عقد بیع شرط، آیا فروشنده هم چنان حق فسخ دارد؟
  • سلام روز بخیر به موجب عقد بیعی که شرطی ضمن آن گذاشته بودم مبنی بر این که تا 3 ماه اگر ثمن را به مشتری پرداختم حق فسخ عقد را داشته باشم. حال مشتری در این بازه ی زمانی فوت کردند. آیا حق فسخ من از بین می رود یا هم چنان حق فسخ دارم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 462 قانون مدنی اگر مبیع به شرط به واسطه ی فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود. طبق این ماده شما هم چنان حق فسخ مذکور را در برابر ورثه متوفی خواهید داشت و با پرداخت ثمن به آن ها می توانید عقد مذکور را فسخ کنید.

-->