• اگر مورد اجاره معطل شود تکلیف عقد اجاره منعقده چیست؟
  • سلام وقت بخیر من زمین کشاورزی به خصوصی را برای مدت 2 سال اجاره کردم و قرار بود تا 10 روز دیگر زمین به من تسلیم شود اما در این مدت سیل شدیدی آمد و زمین مذکور به طور کل زیر آب رفت. می خواستم بدونم وضعیت عقد اجاره ی منعقده به چه صورت خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 470 قانون مدنی در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است. طبق این ماده معطل ماندن انتفاع و عقیم ماندن هدف انتفاع، اجاره را منفسخ می کند. یعنی شما حق فسخ عقد مزبور را خواهید داشت.

-->