• آیا کسی که حق انتفاع ملکی را دارد می تواند آن را اجاره دهد؟
  • سلام من حق انتفاع از ملکی را به مدت 15 سال دارم و خودم احتیاجی به سکونت در ملک مذکور ندارم . می خواستم بدونم می توانم ملک را به دیگری اجاره بدهم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 473 قانون مدنی لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد. طبق این ماده صاحب حق انتفاع و یا ماذون در انتفاع نمی تواند، آن مال را اجاره دهد زیرا آن ها مالک منافع نیستند و چنین اجاره ای فضولی و غیر نافذ محسوب خواهد شد و در صورت اجازه مالک عقد اجاره مذکور نافذ و صحیح خواهد بود و در صورت رد اجاره ی منعقده باطل خواهد بود.

-->