• آیا می توان مال مشاع را اجاره داد؟
  • سلام من یک ملک اجاره کردم. بعد از انعقاد اجاره و تحویل گرفتن مورد اجاره متوجه شدم ملک مذکور بین دو نفر مشاع است. می خواستم بدونم آیا امکان دارد به این دلیل عقد اجاره را فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قانون مدنی در صورتی که شما قبل از انعقاد عقد اجاره نسبت به مشاع بودن مال اجاره جهل داشته باشید می توانید عقد اجاره را به این علت فسخ کنید.

-->