• شخصی در مورد اجاره ادعای مالکیت دارد
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی را اجاره کردم بعد از تحویل گرفتن و سپری شدن 3 ماه از قرارداد شخص ثالثی مدعی شد که مالک ملک مورد اجاره است. می خواستم بدونم به صرف ادعای این شخص و اقدام او در مراجع قضایی آیا حکم تخلیه به من مستاجر می دهند ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 489 قانون مدنی اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حقی نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو. طبق این ماده شخص مدعی باید علیه موجر ( مالک عین مال ) و شما ( مالک منفعت ) در مراجع صالح طرح دعوی کند و پس از این که مرجع صالح رای به نفع ثالث صادر مدعی صادر نمود می تواند خلع ید شما را بگیرد.

-->