• چگونگی تعیین سهم در عقد مضاربه
  • سلام  وقت بخیر می خواستم بدونم آیا امکان دارد در عقد مضاربه شرطی ضمن عقد بگذاریم که تمام منافع متلعق به یکی از طرفین باشد یا نه ؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 548 قانون مدنی حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد. طبق این ماده چنان چه در قرارداد، سود یکی از دو طرف، به طور ثابت مشخص شده باشد، قرارداد، عنوان مضاربه نخواهد داشت و قرارداد مذکور بر طبق ماده 10 قانون مدنی خواهد بود.

 

-->