• تعیین مدت در عقد مضاربه
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم در صورتی که برای عقد مضاربه مدت تعیین شده باشد آیا عقد مزبور لازم می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 552 قانون مدنی هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد نعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک. طبق این ماده اگر در عقد مضاربه مدت تعیین شده باشد، این ذکر مدت موجب لازم شدن عقد مضاربه نخواهد شد.

-->